شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کد کاربر
رمز
 
 
 
 

نکته مهم در تهیه پیش نویس:

 

همکاران محترم، در زمان تهیه پیش نویس حتما دقت کنید در قسمت اطلاعات اصلی،  دبیرخانه محل خدمت شما و نام تهیه کننده پیش نویس (که خود شما هستید) *****حتما انتخاب شده باشد***** در غیر اینصورت اجازه انتخاب امضاء کننده نامه،گیرندگان پیش نویس و گیرندگان نهایی را به شما نمی دهد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.